Kommuniké från årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

Vid årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) (”John Mattson” eller ”Bolaget”) den 21 april 2020 valdes Johan Ljungberg som ny styrelseordförande, årsredovisningen för 2019 fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att till årsstämman förfogande stående medel om cirka 1 234 miljoner kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att styrelsen under tiden fram till och med slutet av nästa årsstämma skulle bestå av fem ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Ljungberg, Håkan Blixt, Ulrika Danielsson, Christer Olofsson och Anna Sander. Anders Nylander hade avböjt omval. Till ny styrelseordförande valdes Johan Ljungberg. Vidare beslutade stämman att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande:

  • Arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 375 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter.
  • Arvode till ledamöter i styrelsens revisions- och finansutskott ska utgå med 50 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor till övriga ledamöter.
  • Arvode till ledamöter i styrelsens ersättningsutskott (inkl. ordförande) ska utgå med 15 000 kronor.
  • Arvode till revisorn ska utgå enligt av John Mattson godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att omvälja auktoriserade revisorn Jonas Svensson till Bolagets revisor och Ingemar Rindstig till revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till riktlinjer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningens arbete.

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier. Sådan nyemission får ske i syfte att helt eller delvis kunna finansiera eventuella framtida fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana investeringar och/eller förvärv.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Ljungberg, styrelsens ordförande
Telefon: +46 739 60 58 87
E-mail: [email protected]

Siv Malmgren, verkställande direktör
Telefon: +46 705 39 35 07
E-mail: [email protected]

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ):

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med över 2 250 hyreslägenheter. Marknadsvärdet på John Mattsons fastighetsbestånd uppgick den 31 december 2019 till 6,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet är beläget på Lidingö i områdena Larsberg, Käppala, Baggeby och Dalénum. Från maj 2020 äger och förvaltar bolaget 541 hyreslägenheter i Sollentuna.

Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av bolagets fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04