Bokslutskommuniké 2020

John Mattson når målen om tillväxt i substansvärde och förvaltningsresultat

Under 2020 ökade förvaltningsresultatet per aktie med 46 procent och substansvärdet per aktie med 16 procent. John Mattson har därmed uppnått de finansiella målen om en årlig tillväxt av substansvärde och förvaltningsresultat per aktie med minst tio procent. Fastighetsvärdet ökade med 1,6 miljarder kronor och uppgick vid utgången av 2020 till åtta miljarder kronor. Målet är att koncernens fastighetsvärde vid utgången av 2023 ska uppgå till minst tio miljarder kronor.

Bas- och totaluppgraderingarna av 1950-och 60-talslägenheterna på Lidingö har genomförts enligt plan. Under året har 150 lägenheter totaluppgraderats.

Det glädjer mig att vi har nått våra finansiella mål och överträffat målet om att totaluppgradera minst 130 lägenheter under 2020. Under året har John Mattson växt utanför Lidingö och är nu etablerade i såväl Stockholm stad som Sollentuna kommun och vår avsikt är att fortsätta växa i Stockholmsregionen, kommenterar Siv Malmgren, vd John Mattson.

Januari – december 2020

  • Hyresintäkterna uppgick till 294,0 Mkr (253,0), en ökning med 16 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 94,7 Mkr (64,9), motsvarande 2,81 kr per aktie (1,93).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 94,1 Mkr (65,9), vilket är i nivå med förvaltningsresultatet.
  • Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 517,7 Mkr (165,6), och värdeförändringarna för räntederivat uppgick till -4,3 Mkr (4,6).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 478,8 Mkr (178,8), motsvarande 14,22 kr per aktie (5,31).
  • Fastighetsvärdet uppgick till 7 958 Mkr (6 365).
  • Investeringarna uppgick till 1 075,0 Mkr (160,1), varav 857,7 Mkr (0,0) avsåg förvärv av fastigheter i Rotebro och Rotsunda i Sollentuna kommun och tomträtter i Slakthusområdet i Stockholms stad.
  • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning, 0 kr (0) ska lämnas för räkenskapsåret 2020.
 

Lidingö 24 februari 2021
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, kontakta:
Siv Malmgren, vd, John Mattson
070-539 35 07,
[email protected]

Maria Sidén, ekonomi- och finanschef, John Mattson
070- 337 66 36,
[email protected]

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 24 februari 2021.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är en privat bostadsfastighetsägare med ca 2 800 hyreslägenheter på Lidingö och i Sollentuna samt tomträtter där nybyggnation planeras i Slakthusområdet i Stockholms stad. Fastighetsvärdet uppgick den 31 december 2020 till 8,0 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets syfte är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan.
Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04