Delårsrapport januari – september 2021

Ökat fastighetsvärde och förvaltningsresultat

Under tredje kvartalet förvärvade och tillträdde John Mattson aktier i fastighetsbolagen Hefab Fastighets AB (Hefab) och Efib Aktiebolag (Efib). Ägarandelen uppgår till drygt 97 procent i Hefab och till närmare 100 procent i Efib. Fastighetsvärdet ökade med 5,6 miljarder kronor under kvartalet och uppgick vid utgången av september till 14,2 miljarder kronor. Ökningen beror till största del på förvärven av Hefab och Efib. Ett av de långsiktiga målen, att uppnå ett fastighetsvärde på minst tio miljarder kronor vid utgången av 2023, har uppnåtts.

- John Mattson har haft en stark tillväxt de senaste månaderna och är nu etablerat på fler attraktiva delmarknader i Stockholmsregionen. Den närmaste tiden framöver kommer vi fokusera på att etablera en god förvaltningskvalitet, förbereda för att förädla och utveckla de nyförvärvade bestånden samt tillsammans med Hefabs medarbetare utveckla ett större John Mattson. Arbete pågår med att integrera de båda bolagen, säger John Mattsons vd Siv Malmgren.

De senaste tolv månaderna ökade förvaltningsresultatet per aktie med 15 procent och substansvärdet per aktie med 36 procent. Den ökade substansvärdetillväxten förklaras till viss del av förvärvet av aktier i Hefab och Efib, men också av orealiserade värdeförändringar hänförligt till förändrade avkastningskrav. John Mattsons mål är en genomsnittlig årlig ökning av förvaltningsresultatet per aktie med minst 10 procent och en substansvärdestillväxt per aktie med minst 10 procent.

Januari – september 2021

  • Hyresintäkterna uppgick till 264,3 Mkr (215,9), en ökning med 22 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 80,2 Mkr (75,0), motsvarande 2,36 kr per aktie (2,23). Justerat för kostnadsförd avsättning hänförligt till vd:s framtida pension, ökade tillväxten i förvaltningsresultatet med 15 procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 81,1 Mkr (76,2).
  • Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 856,6 Mkr (62,1), och värdeförändringarna för räntederivat uppgick till 32,4 Mkr (-12,7).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 764,9 Mkr (92,1) varav 761,1 Mkr avser moderbolagets aktieägare, motsvarande 22,38 kr per aktie (2,74).
  • Fastighetsvärdet uppgick till 14 228,4 Mkr (7 422,0).
  • Investeringarna uppgick till 5 414,8 Mkr (994,7), varav 5 268,5 Mkr (857,3) avsåg förvärv.Lidingö 11 november 2021
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)


För mer information, kontakta:
Siv Malmgren, vd, John Mattson
070-539 35 07,
[email protected]

Maria Sidén, ekonomi- och finanschef, John Mattson
070-337 66 36,
[email protected]


Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 11 november 2021.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 300 hyreslägenheter, kommersiella lokaler och tomträtter i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 30 september 2021 till 14,2 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04