Förändring av antal aktier och röster i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

Antalet aktier och röster i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) har under september månad förändrats till följd av att 1 647 518 nya aktier emitterades i en apportemission i september.

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

John Mattsons styrelse beslutade 29 september att emittera totalt 1 647 518 nya aktier som del av betalning för förvärv av aktier i HEFAB Fastighets AB och EFIB Aktiebolag, vilket har medfört en ökning av antalet aktier i John Mattson med 1 647 518 aktier, från 34 717 309 aktier till 36 364 827 aktier. Aktiekapitalet har ökat med 549 172,67 kronor, från 11 572 436,34 kronor till 12 121 609,01 kronor. Per den 30 september 2021, den sista handelsdagen i månaden, uppgick antalet aktier och röster till 36 364 827.

Som tidigare kommunicerats har John Mattson under perioden juni-augusti tecknat avtal om förvärv av aktier i fastighetsbolagen HEFAB Fastighets AB och EFIB Aktiebolag. HEFAB och EFIB äger, förvaltar och utvecklar fastigheter om cirka 100 000 kvadratmeter uthyrbar area i Stockholm, huvudsakligen bostadsfastigheter i Bromma och Hägersten. John Mattson blir i och med förvärven majoritetsägare med cirka 97,20 procent av aktierna i HEFAB och cirka 99,95 procent av aktierna i EFIB.

Lidingö 30 september 2021
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

 

För mer information, kontakta:
Siv Malmgren, vd, John Mattson
070-539 35 07,
[email protected]

Maria Sidén, ekonomi- och finanschef, John Mattson
070-337 66 36,
[email protected]

 

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 30 september 2021.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 2 800 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler och tomträtter i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 30 juni 2021 till 8,7 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04