John Mattson fortsätter konsolidering - planerar omorganisation och kostnadsbesparingar

John Mattson fortsätter arbetet med att konsolidera verksamheten och ytterligare stärka bolaget i en osäker omvärld. En facklig förhandling har inletts om en omorganisation där antalet medarbetare reduceras med cirka 20 procent.

Efter en period av stark tillväxt har John Mattson förutsättningar att skapa en mer kostnadseffektiv organisation. Bolaget inledde under det andra kvartalet arbetet med att konsolidera verksamheten, där bland annat fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 1 030 miljoner kronor avyttrades. Nu fortsätter arbetet.

Det pågående konsolideringsarbetet och de rådande marknadsförutsättningarna har föranlett en översyn av organisationen som medför en personalminskning med cirka 20 procent. Organisations-förändringen genomförs successivt fram till 1 februari 2023.

- Det är väldigt tråkigt att behöva ge besked om att några medarbetare sannolikt måste lämna John Mattson, men en anpassning av organisationen är nödvändig. Utifrån den osäkerhet som råder i omvärlden är det viktigt att vi fortsätter att agera snabbt och proaktivt. De åtgärder vi gör är viktiga för att fortsätta sänka våra kostnader och vårda vår likviditet, säger Per Nilsson, vd på John Mattson.

Mer information kommer att lämnas i samband med att bolagets kvartalsrapport publiceras den 10 november.


Lidingö 20 oktober 2022
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
072-224 90 28,
[email protected]

 

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4500 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 30 juni 2022 till 16,8 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04