John Mattson tillträder fastigheter vid Gullmarsplan och genomför apportemission

John Mattsons styrelse har beslutat att genomföra en apportemission som delbetalning för förvärv av fastigheter vid Gullmarsplan. Fastigheterna tillträds den 1 februari.

John Mattson meddelade den 12 november 2021 att man ingått avtal om att förvärva fastigheter vid Gullmarsplan i Stockholm till ett underliggande fastighetsvärde om 670 miljoner kronor före avdrag för 25 procent latent skatt. Förvärvet finansieras genom en kombination av kontanter och nyemitterade aktier. Som delbetalning av köpeskillingen för aktierna har John Mattsons styrelse, med stöd av bemyndigande från årsstämma 22 april 2021, fattat beslut om att genomföra en apportemission av 672 208 aktier till emissionskurs om 175,17 kronor per aktie motsvarande ett värde om 117 750 675 kronor. Apportemissionen genomförs på tillträdesdagen 1 februari.

Antal aktier i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) ökar efter genomförd emission från 36 364 827 till 37 037 035, motsvarande en utspädning om cirka 1,8 procent av det totala antalet aktier samt det totala antalet röster i John Mattson.

Resterande del av aktielikviden avses erläggas genom ytterligare en emission av 859 930 aktier, till emissionskurs om 175,17 kronor per aktie motsvarande ett värde om 150 633 938 kronor, vilken planeras genomföras i april 2022. Denna ytterligare emission kräver ett beslut av John Mattsons Fastighetsföretagen AB (publ) årsstämma 21 april 2022.
 

Lidingö 1 februari 2022
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)


För mer information, kontakta:
Johan Ljungberg, styrelseordförande John Mattson
073-960 58 87,
[email protected]

Per Nilsson, vd, John Mattson
072-224 90 28,
[email protected]

 

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 300 hyreslägenheter, kommersiella lokaler i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 30 september 2021 till 14,2 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04