Bokslutskommuniké 2022

Genom proaktivt agerande står John Mattson väl rustat

Förvaltningsresultatet per aktie ökade med 38 procent under året. Den starka tillväxten är framför allt ett resultat av fastighetsförvärv om sju miljarder kronor som vi genomförde 2021 men även av värdeskapande inom vår förvaltning. Fastighetsvärdena utvecklades stabilt med en värdeminskning om cirka en procent främst som en följd av ökade avkastningskrav men som delvis motverkats av värdeskapande inom förvaltnings- och projektverksamheten. Substansvärde per aktie minskade med en procent. Justerat för ökade avkastningskrav var tillväxten i substansvärde per aktie elva procent, allt annat lika.

- Vi har på kort tid anpassat bolaget till de nya marknadsförutsättningarna. Genom fastighetsförsäljningar har vi tagit viktiga steg mot en lägre belåningsgrad och stärkt förutsättningarna för en mer kostnadseffektiv och värdeskapande förvaltning. Vi har också påbörjat ett omfattande besparingsprogram och genomfört en omorganisation för att öka fokuset på förvaltningsaffären. Under 2023 kommer vi inte starta några nya basuppgraderings- eller nyproduktionsprojekt, men är redo när marknadsförutsättningarna stabiliserats. Genom refinansiering av lån och ett aktivt arbete med räntesäkringar har vi förlängt bolagets genomsnittliga ränte- och kreditbindningstid. Sammantaget anpassar och stärker dessa åtgärder bolaget ytterligare i att hantera en omvärld med fortsatt högt kostnadstryck. Vi behöver dock fortsätta agera proaktivt i en osäker omvärld, säger Per Nilsson, vd på John Mattson.

Januari – december 2022

  • Hyresintäkterna uppgick till 620,9 Mkr (407,9), en ökning med 52 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 153,9 Mkr (103,1), motsvarande 4,10 kr per aktie (2,98) , en ökning med 38 procent per aktie.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 6 594,8 Mkr (6 396,6). Detta motsvarar 174,02 kr per aktie (175,9), vilket är en minskning med 1 procent per aktie till följd av att antalet aktier ökat under året.
  • Värdeförändringarna på fastigheter uppgick till -225,1 Mkr (1 539,0). Värdeförändring för räntederivat uppgick till 264,6 Mkr (48,0).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 122,7 Mkr (1 332,5), motsvarande 3,30 kr per aktie (38,21).
  • Fastighetsvärdet uppgick till 15 695,5 Mkr (15 894,5).
  • Investeringarna uppgick till 1 001,2 Mkr (6 398,4), varav 643,2 Mkr (6 143,8) avsåg fastighetsförvärv.
  • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning, 0 kronor (0) ska lämnas för räkenskapsåret 2022.

Lidingö 22 februari 2023
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

 

För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
08-613 35 02,
[email protected]

Mattias Lundström, cfo, John Mattson
08-613 35 30,
[email protected]

 

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 22 februari 2023.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 500 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 december 2022 till 15,7 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattsons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04