Viktig information

På grund av legala restriktioner är åtkomsten till information och dokument på den här delen av webbplatsen begränsad. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna bekräftelse enligt nedan varje gång du begär åtkomst till informationen. Ditt intygande måste vara korrekt och rättvisande.

På grund av legala restriktioner är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan handling skulle vara förbjuden enligt lag. Vi ber om ursäkt för besväret detta kan orsaka. Klicka här för att återvända till hemsidan

På grund av legala restriktioner är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan handling skulle vara förbjuden enligt lag. Vi ber om ursäkt för besväret detta kan orsaka. Klicka här för att återvända till hemsidan

Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, publiceras eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser. På grund av legala restriktioner är åtkomsten till information och dokument på den här delen av webbplatsen begränsad. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du begär åtkomst till informationen. Ditt intygande måste vara korrekt och rättvisande.

Informationen på denna del av John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ):s (”Bolaget”) hemsida är endast avsedd för, och får enbart åtkommas av, distribueras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utomlands i enlighet med gällande regler och tillämpliga undantag. Informationen på denna del av Bolagets webbplats utgör inte ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Bolaget (tillsammans ”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och Värdepapper får inte, direkt eller indirekt, utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperen erbjuds utanför USA i enlighet med Regulation S i Securities Act. Informationen på denna del av webbplatsen får bara distribueras till och riktas endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) (”Ordern”) eller (iii) kapitalstarka enheter (Eng. high net-worth entities) enligt artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern, och andra personer till vilka det lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Informationen på denna del av webbplatsen riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas eller åberopas av personer som inte är relevanta personer. Värdepapperen är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra jurisdiktioner än Sverige. I andra medlemsländer i EES i vilka Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) gäller, direkt eller genom implementering, kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

Informationen på den här delen av webbplatsen är marknadsföringsmaterial och utgör inte ett prospekt enligt Prospektförordningen.

Ett prospekt framtaget i enlighet med Prospektförordningen och som godkänts av Finansinspektionen i Sverige förväntas bli publicerat av Bolaget och kommer, vid publicering, att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida och vara föremål för legala restriktioner. Investerare bör inte teckna Värdepapper på basis av annan än information än den information som framgår av prospektet.

Inom EES riktas informationen på den här delen av webbplatsen enbart till, de som enligt Prospektförordningen ska betraktas såsom kvalificerade investerare i respektive medlemsstat.

Åtkomst till information och dokument på denna del av webbplatsen kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till denna information och dessa dokument. Samtliga personer som önskar åtkomst till dokumenten på den här delen av webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna del av webbplatsen, eller om deras förvärv av Värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande kommer inte inhämtas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är obehörig att ta del av material på denna hemsida eller om du är tveksam huruvida du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna hemsida.

Härmed bekräftar jag att:

 • Jag inte befinner mig i, eller har hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, eller någon annan jurisdiktion där spridningen, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registreringen eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag;
 • Jag är behörig att ta del av information och dokumentation som finns på den här delen av webbplatsen utan några legala restriktioner och utan att Bolaget behöver vidta några åtgärder;
 • Jag inte kommer att överföra eller sända information från den här webbplatsen till publikationer med spridning i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, eller någon annan jurisdiktion där spridningen, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registreringen eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag; och
 • Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

På grund av legala restriktioner är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan handling skulle vara förbjuden enligt lag. Vi ber om ursäkt för besväret detta kan orsaka. Klicka här för att återvända till hemsidan

Kallelse till extra bolagsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

Aktieägarna i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ), org.nr 556802-2858 (”John Mattson” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 november 2023 klockan 14.00 i Malmstensalen på Campus Lidingö (Malmstenskolan), Larsbergsvägen 8, Lidingö. Inpassering och registrering börjar klockan 13.30.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den
  13 november 2023, alternativt om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd den 15 november 2023, och
 • dels anmäla sitt deltagande enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan till stämman” nedan senast den 15 november 2023.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (t.ex. aktier i depå hos bank) måste – utöver att anmäla sig – tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast den 15 november 2023. Sådan omregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag och i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Anmälan till stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman själva eller genom ombud ska senast den 15 november 2023 anmäla detta till Bolaget. Anmälan kan ske:

 • elektroniskt på Bolagets webbplats (https://corporate.johnmattson.se/bolagsstyrning), eller
 • med brev till Computershare AB, ”John Mattson Fastighetsföretagen AB:s extra bolagsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm, eller
 • per telefon 0771-24 64 00, eller
 • per e-post till [email protected].

Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägarens fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid bolagsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska skriftligen utfärda en daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Kopia av fullmakten samt, för juridisk person, kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, bör i god tid före bolagsstämman sändas till Bolaget på ovanstående adress eller per e-post till [email protected]. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats (https://corporate.johnmattson.se/bolagsstyrning).

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Euroclears och Computershare AB:s respektive integritetspolicyer som finns tillgängliga på deras respektive webbplats (www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf och www.computershare.com/se/gm-gdpr).

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Val av en eller två protokolljusterare.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 8. Beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.
 9. Beslut om bemyndigande för verkställande direktören att besluta om justering av besluten.
 10. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag från styrelsen

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande P-G Persson, eller, om han är frånvarande, den person som styrelsen anvisar, utses till ordförande vid stämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelser Föreslagna lydelser
§ 4 Aktiekapital § 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. Aktiekapitalet ska vara lägst 18 000 000 kronor och högst 72 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier § 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 10 500 000 och högst 42 000 000. Antalet aktier ska vara lägst 54 000 000 och
högst 216 000 000.

Detta beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Beslut är vidare villkorat av att stämman även har fattat beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier enligt punkt 8.

Beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 18 oktober 2023 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna enligt huvudsakligen följande villkor.

 1. Aktiekapitalet ska ökas genom nyemission av aktier varvid aktieägare ska äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.
 1. Avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter är den 23 november 2023. Aktierna i John Mattson handlas, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter, till och med den 21 november 2023. Aktierna handlas utan rätt till teckningsrätter från och med den 22 november 2023.
 1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att senast den 15 november 2023 besluta om (i) det högsta beloppet som bolagets aktiekapital ska ökas med, (ii) det högsta antalet aktier som ska emitteras, och (iii) vilket belopp som ska betalas för varje aktie.
 1. Teckning av aktier med teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under teckningsperioden från och med den 27 november 2023 till och med den 11 december 2023. Anmälan om teckning av aktier utan teckningsrätter ska ske under samma tidsperiod. Teckning ska i sådant fall ske på särskild teckningslista dock senast den tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan. Betalning för aktier som tecknas utan teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota. Betalning för aktier som tecknas utan teckningsrätter av dem som garanterat nyemissionen enligt särskilt avtal med bolaget ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner i sådant avtal, dock senast den 19 december 2023.
 1. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden, vilket i så fall ska meddelas senast den 11 december 2023.
 1. Om inte samtliga aktier tecknats med teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter enligt nedan.
 • I första hand ska tilldelning ske till dem som har anmält sig för teckning och tecknat aktier med teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån det inte kan ske, genom lottning.
 • I andra hand ska tilldelning ske till övriga som har anmält sig för teckning utan teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan och, i den mån det inte kan ske, genom lottning.
 • I tredje hand ska tilldelning ske till AB Borudan Ett och Tagehus Holding AB enligt deras respektive garantiåtaganden.
 1. De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket och aktierna har blivit införda i den av Euroclear förda aktieboken.

Detta beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier är villkorat av att stämman även har fattat beslut om att anta en ny bolagsordning enligt punkt 7.

Beslut om bemyndigande för verkställande direktören att besluta om justering av besluten (punkt 9)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning det är nödvändigt för registrering och verkställande av besluten.

Totalt antal aktier och röster i John Mattson

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i John Mattson till 37 896 965. Inga aktier innehas av Bolaget självt.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats (https://corporate.johnmattson.se/bolagsstyrning) senast från och med den 31 oktober 2023. Handlingarna kommer att skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktör ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

* * *

Lidingö i oktober 2023
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
Styrelsen

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04