Delårsrapport januari – mars 2024

John Mattson ökar förvaltningsresultatet

John Mattsons förvaltningsresultat ökade med elva procent för första kvartalet 2024 jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förklaras främst av bibehållen effektivitet i kombination med reducerade räntekostnader till följd av genomförda försäljningar och den nyemission som genomfördes i slutet av 2023.

Tillväxten i långsiktigt substansvärde per aktie minskade med 46 procent, framför allt som följd av genomförd företrädesemission om 1,25 miljarder kronor under 2023, och uppgick till 86,53 kronor per aktie. Avkastningskraven i bolagets fastighetsvärderingar har justerats upp med i genomsnitt åtta punkter. De stigande avkastningskraven motverkas dock primärt av ökade hyresintäkter. Värdeförändringen i John Mattsons fastighetsbestånd uppgick under perioden till -0,5 procent.

- Det är glädjande att vi bibehåller den effektivitet i verksamheten som vi lade grunden för under 2023 trots fortsatta prisökningar. En ovanligt kall och snörik inledning av året har dock orsakat högre kostnader för uppvärmning och snöröjning. Det är också glädjande att vi nu åter investerar i långsiktigt värdeskapande. Genomförandet av energieffektiviseringar stärker både kassaflöden och fastighetsvärden samtidigt som det bidrar till en hållbar framtid. Vi förbereder nu även för att åter starta nya uppgraderingsprojekt. Vi har potential att uppgradera totalt cirka 1 500 lägenheter inom vårt bestånd, säger Per Nilsson, vd på John Mattson.


Januari – mars 2024

  • Hyresintäkterna uppgick till 157,5 Mkr (153,9), en ökning med 2,4 procent.
  • Driftöverskottet uppgick till 101,6 Mkr (101,1) en ökning med 0,5 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 32,6 Mkr (29,4) motsvarande 0,43 kr per aktie (0,77).
  • Värdeförändringarna på fastigheter uppgick till -73,0 Mkr (-554,9). Värdeförändringar på räntederivat uppgick till +44,6 Mkr (-39,1).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 5,6 Mkr (-492,4), motsvarande 0,07 kr per aktie (-12,99).
  • Fastighetsvärdet uppgick till 13 563,2 Mkr (14 974,7).
  • Investeringarna uppgick till 68,9 Mkr (90,0), varav 0,0 Mkr (0,0) avsåg fastighetsförvärv.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 6 558,8 Mkr (6 071,8). Detta motsvarar 86,53 kronor per aktie (160,22), vilket är en minskning med 46 procent.

John Mattson gjorde en företrädesemission under Q4 2023 vilket resulterade i att antalet aktier ökade med 37 896 965 stycken vilket medför att nyckeltalen inte är fullt jämförbara mellan perioderna.


Lidingö 25 april 2024
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

 

För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
08-613 35 02,
[email protected]

Ebba Pilo Karth, cfo, John Mattson
08-613 35 09, [email protected]

 

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 25 april 2024.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med cirka 4 350 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2024 till 13,6 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Vår vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Det innebär att vi vill erbjuda en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning med helhetsperspektiv och närhet till hyresgästerna samt genom utveckling av trygga och attraktiva boendemiljöer och lokalsamhällen. John Mattsons aktie är noterad som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04