Kommuniké från årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

Vid årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) torsdagen den 18 april 2024 fastställdes årsredovisningen för räkenskapsåret 2023, beslutades att ingen vinstutdelning ska betalas, styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023 och det beslutades att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission av aktier.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att till årsstämmans förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade att styrelsen under tiden fram till och med slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Per-Gunnar (P-G) Persson, Johan Ljungberg, Håkan Blixt, Christer Olofsson, Ingela Lindh, Åsa Bergström och Katarina Wallin. Per-Gunnar (P-G) Persson omvaldes till styrelseordförande och Johan Ljungberg omvaldes till vice styrelseordförande. Vidare beslutade stämman att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande:

  • Arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 415 000 kronor till styrelsens ordförande, 250 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter.
  • Arvode till ledamöter i styrelsens revisions- och finansutskott ska utgå med 60 000 kronor till utskottets ordförande och 27 500 kronor till övriga ledamöter.
  • Arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att omvälja Ernst & Young till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young har meddelat att Katrine Söderberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman godkände, i enlighet med styrelsens förslag, ersättningsrapporten.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete som ursprungligen antogs av årsstämman 2023 ska fortsätta gälla tills vidare.

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets aktiekapital. Sådan nyemission får ske i syfte att helt eller delvis kunna finansiera eventuella framtida fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana investeringar och/eller förvärv.

Lidingö 18 april 2024
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
08-613 35 02,
[email protected]

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med cirka 4 300 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 december 2023 till 13,6 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Vår vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Det innebär att vi vill erbjuda en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning med helhetsperspektiv och närhet till hyresgästerna samt genom utveckling av trygga och attraktiva boendemiljöer och lokalsamhällen. John Mattsons aktie är noterad som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04