Bokslutskommuniké 2023

Stärkt bolag och positiva framtidsutsikter

John Mattsons driftöverskott ökade med 10 procent under 2023 och rörelseresultatet ökade med 14 procent. Detta trots en under året fortsatt hög inflation, engångskostnader om 3 miljoner kronor samt ett mindre fastighetsbestånd som följd av försäljningar under 2022 och 2023. I jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 20 procent och rörelseresultatet med 27 procent.

Överskottsgraden uppgick till 72 procent vilket är en, för bolaget, rekordhög nivå. Detta är framför allt ett resultat av det effektiviserings- och kostnadsbesparingsprogram som lanserades under hösten 2022 och som genomförts under 2023. Som en följd av stigande marknadsräntor och ökade räntekostnader minskade förvaltningsresultatet med 13 procent jämfört med föregående år.

Långsiktigt substansvärde per aktie minskade med 50 procent jämfört med föregående år och uppgick till 87,09 kr per aktie. Förändringen är ett resultat av fortsatt sjunkande fastighetsvärden under året där avkastningskravet i värderingar ökade med i genomsnitt 50 punkter men som delvis har motverkats av effektiviseringar av fastigheter. Förändringen i långsiktigt substansvärde per aktie är även ett resultat av den företrädesemission om 1,25 miljarder kronor som genomfördes under 2023 och som ökade antalet aktier.

- Under 2023 har vi fortsatt agera proaktivt för att anpassa bolaget till en omvärld med hög inflation och höga räntor. Vårt kostnads- och effektiviseringsprogram har varit framgångsrikt och haft en positiv effekt på rörelseresultatet. Genom fastighetsförsäljningar och en företrädesemission har vi stärkt balansräkningen och genom ett aktivt arbete med räntesäkringar har vi minskat vår exponering mot marknadsräntor. Sammantaget har detta ökat bolagets förmåga att hantera högre räntor och möjliggör investeringar i långsiktigt värdeskapande med fokus på energieffektiviseringar och lägenhetsuppgraderingar. Jag är mycket stolt över att vi har lyckats väl med vårt hållbarhetsarbete. Både medarbetar- och kundnöjdheten har ökat under året, samtidigt som vi har genomfört stora effektiviseringar. Det är extra glädjande att våra hyresgäster upplever en ökad trygghet i och runt sitt boende. Utsikterna för 2024 är goda även om utvecklingen i vår omvärld är fortsatt osäker, säger Per Nilsson, vd på John Mattson.

Januari – december 2023

  • Hyresintäkterna uppgick till 610,4 Mkr (620,9), en minskning med 1,7 procent.
  • Driftöverskottet uppgick till 437,3 Mkr (397,8), en ökning med 9,9 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 133,2 Mkr (153,9), motsvarande 3,37 kr per aktie (4,10).
  • Värdeförändringarna på fastigheter uppgick till -1 357,4 Mkr (-225,1). Värdeförändringar för räntederivat uppgick till -170,4 Mkr (264,6).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till -1 255,3 Mkr (122,7), motsvarande -31,75 kr per aktie (3,30).
  • Fastighetsvärdet uppgick till 13 567,6 Mkr (15 695,5).
  • Investeringarna uppgick till 348,7 Mkr (1 001,2), varav 0,0 Mkr (643,2) avsåg fastighetsförvärv.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 6 600,8 Mkr (6 594,8). Detta motsvarar 87,09 kr per aktie (174,02), vilket är en minskning med 50,0 procent per aktie.
  • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning, 0 kronor (0) ska lämnas för räkenskapsåret 2023.Lidingö 16 februari 2024
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

 

För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
08-613 35 02,
[email protected]

Eva Wiklund, t.f. cfo, John Mattson
073 077 81 75,
[email protected]

 

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 16 februari 2024.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med cirka 4 300 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 december 2023 till 13,6 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Vår vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Det innebär att vi vill erbjuda en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning med helhetsperspektiv och närhet till hyresgästerna samt genom utveckling av trygga och attraktiva boendemiljöer och lokalsamhällen. John Mattsons aktie är noterad som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04